Noh Yamanba selections
shite: Noguchi Kanesuke
June 12, 1932, Hōshōkai nōgakudō