Technical Information

Piece
*/d_piece 1001274
Piece Title
Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai
Piece > Date
*/d_piece/d_piece.dateid 1041952
Date piece created
Unknown
Piece > Language
*/d_piece/r_piece_language 1
Language
Chinese
Piece > Structure of Piece
*/d_piece/r_piece_structure_division 1319