Technical Information

Production
*/d_production 1000162
Production
1985May11, Kasuga Shrine, Konparu school (Konparu-ryuu), Okina
Production notes
Kasuga taisha; onegai; takigi noh, Konparu-ryuu [variation] Ookura Yatarou performed Sambasou, Konparu Kinzou was the shite performing Okina, Shigeyama Masayoshi performed Senzai, and Sakata Chikara and Yamada Ryouzou were the two tsure.
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 79
Also known as
takigi noh Shishihashiri ceremony
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 1005
Also known as
takigi noh Shishihashiri no gi, May 11, 1985
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor