Technical Information

Production
*/d_production 1000940
Production
2001Sep15, Iwashimizu Hachimangu (Yawata-shi, Kyoto, Japan), Nasori
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 773
Also known as
Heian Gagakkai 15-Sept-01