Technical Information

Production
*/d_production 1001281
Production
1977Aug05, Sapporo kyoiku bunka kaikan, Bunraku, Heike nyogo no shima
Production notes
Kikaigashima (Kikai Island). Performers: Yoshida Tamao; Yoshida Tamako; Kiritake Monju. Characters: Shunkan Sozu; Heike Hangan Yasuyori; Tanbano Shosho Naritsune. Kashira: Shojo; Kenbishi; Wakaotoko
Production > Date
*/d_production/d_production.startdateid 1021572
Date production started
August 5, 1977
Production > Date
*/d_production/d_production.enddateid 1021573
Date production ended
August 7, 1977
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 65
Function
Puppeteer
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 65
Function
Puppeteer
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 65
Function
Puppeteer