Technical Information

Production
*/d_production 1001448
Production
2004, Shaoxing Zhejiang, li mao huan tai zi
Production > Date
*/d_production/d_production.startdateid 1042112
Date production started
2004 - 2004
Production > Date
*/d_production/d_production.enddateid 1042113
Date production ended
2004 - 2004