• Bibliography

Bibliography

Art des Werkes Book
Titel The Nô Plays of Japan
Author Waley, Arthur
Veröffentlicher George Allen & Unwin
Veroffentlichsort London
Datum der Veröffentlichkeit 1921
Übersätzer Arthur Waley
Aufmerkungen Atsumori; Ikuta; Tsunemasa; Kumasaka; Eboshi ori; Hashi Benkei; Kagekiyo; Hachinoki; Hanagatami; Sotoba Komachi; Ukai; Aya no tsuzumi; Aoi no Ue; Kantan; Hokaso; Hagoromo; Taniko; Ikeniye; Hatsuyuki; Haku Rakuten; Ominameshi