Piece

Stücktitel Xi Xiang Ji
Schaffungsdatum Yuan dynasty
Assoziierte darstellende Künste Yueju
Originalsprache [Chinesische] Chinese

Associated Items

Assoziierte Produktionen 1999, Shanghai, China, Xi Xiang Ji ,
1997, Shanghai, China, Xi Xiang Ji ,
2008, Shanghai, China, Xi Xiang Ji ,
2007, Anhui, Xi Xiang Ji
Performances of the piece 1007160, 1007163, 1007164, 1007165