Piece

Stücktitel wu nv bai shou
Schaffungsdatum [1982] 1982
Erschaffer gu xi dong Playwright
Assoziierte darstellende Künste Yueju
Originalsprache [Chinesische] Chinese

Associated Items

Assoziierte Produktionen 1984, Changchun (Jilin, China), wu nv bai shou
Performances of the piece 1007166