Piece

Stücktitel Orphan of Zhao, The
Alternativer Stücktitel Orphan of Chao, The ,
Zhao Shi Gu'er
Schaffungsdatum [1200 - 1300] 1200 - 1300
Erschaffer Ji Junxiang
Originalsprache [Chinesische] Chinese
Anmerkungen Pages 41-81 in "Six Yuan Plays" (see Piece Translations). 'Chaozhou' dialect of Chinese.

Associated Items

Assoziierte Produktionen 2000Feb15, Geylang, Xin Ronghexing Chaojuntuan, Orphan of Zhao, The
Performances of the piece 2101, 2082, 2084, 2079, 2099, 2088, 2104, 2103, 2107, 2078, 2089, 2106, 2096, 2077, 2095, 2086, 2105, 2093, 2081, 2087, 2102, 2094, 2080, 2085
Components associated with piece 2074, 2068, 2055, 2052, 2058, 2059, 2048, 2060, 2046, 2047, 2053, 2070, 2062, 2072, 2073, 2063, 2083, 2065, 2067, 2075, 2071, 2061, 2090, 2100, 2057, 2056, 2066, 2064, 2092, 2098, 2076, 2051, 2097, 2091, 2069, 2054