Production

Aufführungsname 1985Mar23, Kongou school (Kongou-ryuu), Kongō school of shitekata (Kongō-ryū), Fujito
Atlernative Aufführungsname Noh Play & Kyogen March 23, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Kongou school (Kongou-ryuu), Kyoto Kanze Kaikan
Stück(e) in der Produktion Fujito
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Kongō school of shitekata (Kongō-ryū)
Personen in Produktion Sugi Ichikazu (Musician) Maekawa Mitsunaga (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Sowa Masahiro (Musician) Hirota Norikazu (Chorus) Satō Fudeo (Chorus) Kakegawa Shōji (Chorus) Katayama Nobuhiro (Chorus) Taniguchi Muneyoshi (Chorus) Imai Kiyotaka (Chorus) Matsuno Hiroki (Kōken) Shigeyama Shime Hirota Yukitoshi Taneda Michikazu Kongō Hisanori Matsuno Yasunori Tanida Sōjirō
Anmerkungen Kanze Kaikan; onegai; Kongou-ryuu noh [variation]

Associated Items

Representations of the production 1001251, 1001252