Production

Aufführungsname 1985Mar23, Kongou school (Kongou-ryuu), Kongō school of shitekata (Kongō-ryū), Fujito
Atlernative Aufführungsname Noh Play & Kyogen March 23, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Kongou school (Kongou-ryuu), Kyoto Kanze Kaikan
Stück(e) in der Produktion Fujito
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Kongō school of shitekata (Kongō-ryū)
Personen in Produktion Sugi Ichikazu (Musician) Maekawa Mitsunaga (Musician) Matsuno Hiroki (Kōken) Hirota Norikazu (Chorus) Kongō Hisanori Satō Fudeo (Chorus) Taneda Michikazu Tanida Sōjirō Kakegawa Shōji (Chorus) Katayama Nobuhiro (Chorus) Imai Kiyotaka (Chorus) Shigeyama Shime Taniguchi Muneyoshi (Chorus) Hirota Yukitoshi Sowa Masahiro (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Matsuno Yasunori
Anmerkungen Kanze Kaikan; onegai; Kongou-ryuu noh [variation]

Associated Items

Representations of the production 1001251, 1001252