Production

Aufführungsname 1985Jun23, Kongou nougaku-do, Kongou school (Kongou-ryuu), Yorimasa
Atlernative Aufführungsname Kongô teiki noh dai rokkai, June 23, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Kongō nōgaku-dō
Stück(e) in der Produktion Yorimasa
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Kongō school of shitekata (Kongō-ryū)
Personen in Produktion Hirota Taizō (Chorus) Hirota Norikazu (Chorus) Sowa Hiroshi (Musician) Kongō Hisanori Satō Fudeo (Chorus) Oka Jirōemon Taneda Michikazu Kongō Iwao II Kakegawa Shōji (Chorus) Katayama Nobuhiro (Chorus) Imai Kiyotaka (Kōken) Taniguchi Muneyoshi (Chorus) Hirota Yukitoshi Morita Junto (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Matsuno Yasunori (Chorus) Matsumoto Kaoru

Associated Items

Representations of the production 1001299, 1001300, 1001301