Production

Aufführungsname 1985Jun23, Kongou nougaku-do, Kongou school (Kongou-ryuu), Yorimasa
Atlernative Aufführungsname Kongô teiki noh dai rokkai, June 23, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Kongō nōgaku-dō
Stück(e) in der Produktion Yorimasa
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Kongō school of shitekata (Kongō-ryū)
Personen in Produktion Morita Junto (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Sowa Hiroshi (Musician) Satō Fudeo (Chorus) Kakegawa Shōji (Chorus) Matsuno Yasunori (Chorus) Hirota Norikazu (Chorus) Taniguchi Muneyoshi (Chorus) Katayama Nobuhiro (Chorus) Hirota Taizō (Chorus) Imai Kiyotaka (Kōken) Taneda Michikazu Oka Jirōemon Kongō Hisanori Kongō Iwao II Hirota Yukitoshi Matsumoto Kaoru

Associated Items

Representations of the production 1001299, 1001300, 1001301