Production

Aufführungsname Urokogata
Art der darstellenden Kunst Noh
Stück(e) in der Produktion Urokogata
Personen in Produktion Takabayashi Kōji

Associated Items

Representations of the production 1000694