Production

Aufführungsname 1985Aug02, Kyoto Kanze Kaikan, Sumidagawa
Atlernative Aufführungsname shimin nohgaku kôza no yûbe (dai san kai), Aug. 2, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Kyoto Kanze Kaikan
Stück(e) in der Produktion Sumidagawa
Personen in Produktion Mikata Ken (Chorus) Kawamura Masaru (Musician) Mitsuda Yōichi (Musician) Hisada Shunichirō (Musician) Aoki Michiyoshi (Chorus) Hirotani Kazuo Katayama Keijirō (Kōken) Umeda Kunihisa Kawamura Kazushige (Chorus) Ueda Ryūnosuke Yashiro Toshiya (Kōken) Kawamura Kazutaka Ono Akira (Chorus) Seizawa Kazumasa (Chorus) Hashimoto Masao (Chorus)

Associated Items

Representations of the production 1001281, 1001280, 1001279, 1001282, 1001283