Production

Aufführungsname 1985Aug02, Kyoto Kanze Kaikan, Sumidagawa
Atlernative Aufführungsname shimin nohgaku kôza no yûbe (dai san kai), Aug. 2, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Kyoto Kanze Kaikan
Stück(e) in der Produktion Sumidagawa
Personen in Produktion Mitsuda Yōichi (Musician) Hisada Shunichirō (Musician) Kawamura Masaru (Musician) Hashimoto Masao (Chorus) Kawamura Kazushige (Chorus) Aoki Michiyoshi (Chorus) Ono Akira (Chorus) Mikata Ken (Chorus) Seizawa Kazumasa (Chorus) Katayama Keijirō (Kōken) Yashiro Toshiya (Kōken) Umeda Kunihisa Hirotani Kazuo Kawamura Kazutaka Ueda Ryūnosuke

Associated Items

Representations of the production 1001281, 1001280, 1001279, 1001282, 1001283