Production

Aufführungsname 1985Jul12, Kyoto Kanze Kaikan, Hyakuman
Atlernative Aufführungsname shimin nôgaku kôza no yûbe (dai ikkai), July 12, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Kyoto Kanze Kaikan
Stück(e) in der Produktion Hyakuman
Personen in Produktion Sugi Ichikazu (Musician) Maekawa Mitsunaga (Musician) Mikata Ken (Kōken) Aoki Michiyoshi Yamamoto Takashi (Musician) Murayama Hiroshi Umeda Kunihisa (Chorus) Kawamura Kazushige (Chorus) Aoki Yoshio Narita Tatsushi (Musician) Takeda Kunihiro (Chorus) Katayama Kurōemon IX (Kōken) Fukano Shinjirō (Chorus) Hashimoto Masao (Chorus) Hashimoto Kōzaburō (Chorus) Matsumoto Kaoru

Associated Items

Representations of the production 1001270, 1001274, 1001272, 1001271