Production

Aufführungsname 1985Jul12, Kyoto Kanze Kaikan, Hyakuman
Atlernative Aufführungsname shimin nôgaku kôza no yûbe (dai ikkai), July 12, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Kyoto Kanze Kaikan
Stück(e) in der Produktion Hyakuman
Personen in Produktion Narita Tatsushi (Musician) Yamamoto Takashi (Musician) Maekawa Mitsunaga (Musician) Sugi Ichikazu (Musician) Hashimoto Masao (Chorus) Kawamura Kazushige (Chorus) Umeda Kunihisa (Chorus) Takeda Kunihiro (Chorus) Fukano Shinjirō (Chorus) Hashimoto Kōzaburō (Chorus) Mikata Ken (Kōken) Katayama Kurōemon IX (Kōken) Aoki Yoshio Aoki Michiyoshi Matsumoto Kaoru Murayama Hiroshi

Associated Items

Representations of the production 1001270, 1001274, 1001272, 1001271