Production

Aufführungsname 1985Aug23, Kyoto Kanze Kaikan, Hōshō school (Hōshō-ryū), Hanjo
Atlernative Aufführungsname shimin nohgaku kôza no yûbe (dai yon kai), Aug. 23, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Kyoto Kanze Kaikan
Stück(e) in der Produktion Hanjo
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Hōshō school of shitekata (Hōshō-ryū)
Personen in Produktion Sugi Ichikazu (Musician) Mikata Ken (Kōken) Hayashi Kiichirō (Kōken) Aoki Michiyoshi (Chorus) Ibayashi Seiichi (Musician) Umeda Kunihisa (Chorus) Tanida Sōjirō Kawamura Kazushige Fukano Shinjirō (Chorus) Ono Akira (Chorus) Hashimoto Masao (Chorus) Sowa Masahiro (Musician) Kōsaka Yasuhiro Maruishi Yasushi Hashimoto Kōzaburō (Chorus)

Associated Items

Representations of the production 1001268, 1001269