Production

Aufführungsname 1985Mar02, Osaka Furitsu Rôdô Centre, Kita school (Kita-ryuu), Hagoromo
Atlernative Aufführungsname dai go kai kinen goryû noh, Osaka noh, March 2, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Osaka Furitsu Rôdô Centre
Stück(e) in der Produktion Hagoromo
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Kita school of shitekata (Kita-ryū)
Personen in Produktion Wajima Tomitarō (Kōken) Araki Toyoko (Musician) Mishima Tarō (Musician) Kaneko Kyōichi (Chorus) Hirotani Kazuo Morimoto Takayoshi shimogaite Akio (Chorus) Tsuji Yoshiaki (Musician) Takabayashi Kōji Awaya Yoshio (Chorus) Izumo Yasumasa (Chorus) Osada Takeshi (Kōken) Ueda Ryūnosuke Awaya Yukio (Chorus) Saitō Tsunekusu (Chorus) Nagashima Shigeru (Chorus) Takabayashi Shinji (Chorus) Akai Fujio (Musician)
Anmerkungen Osaka furitsu roudou center dai hall; onegai; Kita-ryuu [variation]

Associated Items

Representations of the production 1001261, 1001262, 1001263