Production

Aufführungsname 1985Mar02, Osaka Furitsu Rôdô Centre, Kita school (Kita-ryuu), Hagoromo
Atlernative Aufführungsname dai go kai kinen goryû noh, Osaka noh, March 2, 1985 (migrated production name)
Art der darstellenden Kunst Noh
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Osaka Furitsu Rôdô Centre
Stück(e) in der Produktion Hagoromo
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Kita school of shitekata (Kita-ryū)
Personen in Produktion Tsuji Yoshiaki (Musician) Mishima Tarō (Musician) Araki Toyoko (Musician) Akai Fujio (Musician) Awaya Yukio (Chorus) Nagashima Shigeru (Chorus) Takabayashi Shinji (Chorus) Izumo Yasumasa (Chorus) Saitō Tsunekusu (Chorus) Awaya Yoshio (Chorus) Kaneko Kyōichi (Chorus) shimogaite Akio (Chorus) Wajima Tomitarō (Kōken) Osada Takeshi (Kōken) Takabayashi Kōji Morimoto Takayoshi Hirotani Kazuo Ueda Ryūnosuke
Anmerkungen Osaka furitsu roudou center dai hall; onegai; Kita-ryuu [variation]

Associated Items

Representations of the production 1001261, 1001262, 1001263