Production

Aufführungsname 1932Jun12, Hōshō nōgakudō, Hōshō school (Hōshō-ryū), Yamanba
Atlernative Aufführungsname Hōshōkai tsukinami nō (Common variant)
Art der darstellenden Kunst Noh
Startdatum [ 12, 1932] June 12, 1932
Enddatum [ 12, 1932] June 12, 1932
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Hōshō nōgakudō
Stück(e) in der Produktion Yamanba
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Hōshō school of shitekata (Hōshō-ryū)
Personen in Produktion Noguchi Kanesuke (Actor) Mikawa Kiyoshi (Actor) Hōshō Shin (Actor) Yamamoto Susumu (Actor) Katō Kenkichi (Nōkan player) Nakano Eizō (Kotsuzumi player) Yasufuku Haruo (Otsuzumi player) Kakimoto Toyoji (Taiko player)
Anmerkungen Waki-tsure: Fujita Masanobu, Karasawa Tokiji, Mori Shigeyoshi; Jiutai chorus (8 persons) led by Matsumoto Nagashi.

Associated Items

Representations of the production 1003969, 1004282