Production

Aufführungsname 1932Jun12, Hōshō nōgakudō, Hōshō school (Hōshō-ryū), Yamanba
Atlernative Aufführungsname Hōshōkai tsukinami nō (Common variant)
Art der darstellenden Kunst Noh
Startdatum [ 12, 1932] June 12, 1932
Enddatum [ 12, 1932] June 12, 1932
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Hōshō nōgakudō
Stück(e) in der Produktion Yamanba
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Hōshō school of shitekata (Hōshō-ryū)
Personen in Produktion Mikawa Kiyoshi (Actor) Yasufuku Haruo (Otsuzumi player) Nakano Eizō (Kotsuzumi player) Noguchi Kanesuke (Actor) Katō Kenkichi (Nōkan player) Hōshō Shin (Actor) Yamamoto Susumu (Actor) Kakimoto Toyoji (Taiko player)
Anmerkungen Waki-tsure: Fujita Masanobu, Karasawa Tokiji, Mori Shigeyoshi; Jiutai chorus (8 persons) led by Matsumoto Nagashi.

Associated Items

Representations of the production 1003969, 1004282