Production

Aufführungsname 1977Aug05, Sapporo kyoiku bunka kaikan, Bunraku, Heike nyogo no shima
Art der darstellenden Kunst Puppetry
Startdatum [ 5, 1977] August 5, 1977
Enddatum [ 7, 1977] August 7, 1977
Art der Produktion Tour
Stelle(n) der Produktion Sapporo kyoiku bunka kaikan
Stück(e) in der Produktion Heike nyogo no shima
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Bunraku
Personen in Produktion Yoshida Tamakō II (Puppeteer) Kiritake Monju (Puppeteer) Yoshida Tamao (Puppeteer)
Anmerkungen Kikaigashima (Kikai Island). Performers: Yoshida Tamao; Yoshida Tamako; Kiritake Monju. Characters: Shunkan Sozu; Heike Hangan Yasuyori; Tanbano Shosho Naritsune. Kashira: Shojo; Kenbishi; Wakaotoko

Associated Items

Representations of the production 1004370, 1004373, 1006697, 1006698, 1006699, 1006700, 1006702, 1006701, 1006703, 1006704, 1006705, 1006706, 1006707, 1006708, 1006709, 1006710, 1006711, 1006712, 1006713, 1006714