Production

Aufführungsname 2001, Zhejiang, Hong Lou Meng
Art der darstellenden Kunst Yueju
Startdatum [2001] 2001
Enddatum [2001] 2001
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Zhejiang
Stück(e) in der Produktion Hong Lou Meng
Anmerkungen film

Associated Items

Representations of the production 1007161