Production

Aufführungsname 2007, Anhui, Xi Xiang Ji
Art der darstellenden Kunst Yueju
Startdatum [2007] 2007
Enddatum [2007] 2007
Art der Produktion Single event
Stelle(n) der Produktion Anhui
Stück(e) in der Produktion Xi Xiang Ji

Associated Items

Representations of the production 1007165