Bunraku, Ichinotani futaba gunki, Feb 1975, Kumagai's camp scene

Displaying 16-30 von 33 für "Bunraku, Ichinotani futaba gunki, Feb 1975, Kumagai's camp scene"
16. GloPAD Ausweisnummer: 1005829
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Kiritake Kanjurō, II, Toyomatsu Seijūrō, IV
Serienummer: 16
17. GloPAD Ausweisnummer: 1005830
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Toyomatsu Seijūrō, IV
Serienummer: 17
18. GloPAD Ausweisnummer: 1005831
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Toyomatsu Seijūrō, IV, Kiritake Kamematsu
Serienummer: 18
19. GloPAD Ausweisnummer: 1005832
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Toyomatsu Seijūrō, IV
Serienummer: 19
20. GloPAD Ausweisnummer: 1005833
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Yoshida Kotama, Yoshida Sakujūrō
Serienummer: 20
21. GloPAD Ausweisnummer: 1005834
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Yoshida Bunshō
Serienummer: 21
22. GloPAD Ausweisnummer: 1005835
Stück: Ichinotani futaba gunki
Serienummer: 22
23. GloPAD Ausweisnummer: 1005838
Stück: Ichinotani futaba gunki
Bestandteil: Puppet head
Serienummer: 23
24. GloPAD Ausweisnummer: 1005839
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Kiritake Icchō
Serienummer: 24
25. GloPAD Ausweisnummer: 1005840
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Kiritake Icchō
Serienummer: 25
26. GloPAD Ausweisnummer: 1005841
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Yoshida Bunshō, Kiritake Icchō
Serienummer: 26
27. GloPAD Ausweisnummer: 1005842
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Yoshida Tamakō II, Kiritake Icchō
Serienummer: 27
28. GloPAD Ausweisnummer: 1005843
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Kiritake Kanjurō, II, Kiritake Kamematsu IV
Serienummer: 28
29. GloPAD Ausweisnummer: 1005844
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Kiritake Kanjurō, II, Kiritake Kamematsu IV
Serienummer: 29
30. GloPAD Ausweisnummer: 1005845
Stück: Ichinotani futaba gunki
Person(en): Yoshida Bunshō, Kiritake Kanjurō, II
Serienummer: 30
< Zurück Nächste >