Technical Information

Digital Object
*/d_digdoc 1004675
filename
kwbHeianT024.jpg
url
glopad/images/new/gid5/img1004675.jpg
thumbfilename
kwbHeianT024.jpg
thumburl
glopad/images/new/gid5/img1004675thumb.jpg
Repository's ID Number
kwbHeianT024
Size of Digital Object
933 x 700 pixels
Duration
978325200
Title of Digital Object
Torch lighting ceremony
Usage Rights ()
3
Unknown field: d_digdoc -> oai_set
all
Digital Object > Date
*/d_digdoc/d_digdoc.creationdateid 1023331
Date of creation
Unknown
Digital Object > mime type
*/d_digdoc/d_digdoc.mimetypeid 1
mimetype
image/pjpeg
Digital Object > GloPAD Series
*/d_digdoc/d_digdoc.seriesid 55
GloPAD Series Name
Heian Shrine June 2002
Digital Object > Component Represented
*/d_digdoc/r_digdoc_component 1003961
Dimensions of object
0 x 0 x pixels
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component Type
*/d_digdoc/r_digdoc_component/d_component.typeid 10
Component
Stage
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Date
*/d_digdoc/r_digdoc_component/d_component.activitydateid 1023332
Date of activity
Unknown
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Date
*/d_digdoc/r_digdoc_component/d_component.objectcreatedateid 1023333
Date object created
May 2002
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Date
*/d_digdoc/r_digdoc_component/d_component.objectdestroydateid 1023334
Date object destroyed
June 2002
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Size Measure Type
*/d_digdoc/r_digdoc_component/d_component.sizemeasureid 9
sizemeasure
pixels
Digital Object > Component(s) represented in digital object > GloPAD Component Categories
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_category 2
GloPAD Categories of Component
Performance spaces
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production 1001266
Production
2002Jun01, Heian Shrine, Kongō school of shitekata (Kongō-ryū), Kamo
Production notes
mae shite: Taneda Michikazu nochi shiite: Imai Kiyotaka mae tsure: Teshima Kōji? noshi tsure: Teshima Yukihiro? waki: Hara? waki tsure: Kobayashi Tsutomu?, Tsujimoto Kiyoji? fue: Sakō Yasuhiro? kotsuzumi: Kō Masayoshi? ōtsuzumi: Ishī Yasuhiko? taiko: Maekawa Mitsunori?
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Date
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/d_production.startdateid 1021000
Date production started
June 1, 2002
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Date
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/d_production.enddateid 1021001
Date production ended
June 2, 2002
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Production Alternate Name
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_altname 1036
Also known as
Heian Shring Firelight June 2002
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 39
Function
Kotsuzumi player
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 42
Function
Nōkan player
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 45
Function
Otsuzumi player
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 51
Function
Taiko player
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Production(s) associated with component > Function
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_component_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Performing Art
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components 71
Name
Noh, firelight
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > Performing Art Alternate Name
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_altname 68
Also known as
Noh, torchlight
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > Arts of Performance
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_artsofperformance 3
Arts of Performance
Dancing
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > Arts of Performance
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_artsofperformance 4
Arts of Performance
Masks or stylized makeup
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > Arts of Performance
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_artsofperformance 5
Arts of Performance
Narrating
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > Culture
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_culture 25
Culture
Japanese
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > Instrumentation
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_instrumentation 10
Instrumentation
Hayashi (or Narimono)
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > General Genre of Performing Art
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_named_genre 2
General Genre
Dance
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > General Genre of Performing Art
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_named_genre 4
General Genre
Music - instrumental
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > General Genre of Performing Art
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_named_genre 5
General Genre
Music - vocal
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > Historical Period
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_period 10
Period
Japan / Muromachi (1338-1573 CE)
Digital Object > Component(s) represented in digital object > Component(s) associated with this performing art > Role
*/d_digdoc/r_digdoc_component/r_pa_components/r_pa_role 108