Technical Information

Production
*/d_production 1001258
Production
1932Jun27, Kita butai, Kita school (Kita-ryū), Yorimasa
Production notes
Filmed and reproduced on Hosei Nogakuken's DVD "Meika omokage".
Production > Date
*/d_production/d_production.startdateid 1019720
Date production started
June 27, 1932
Production > Date
*/d_production/d_production.enddateid 1019721
Date production ended
June 27, 1932
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 1031
Also known as
Kita Roppeita Yorimasa Showa shichi nen rokugatsu nijūshichi nichi tokubetsu jōen
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor