Technical Information

Production
*/d_production 1001429
Production
2008, Shanghai, China, Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai
Production notes
film
Production > Date
*/d_production/d_production.startdateid 1041993
Date production started
2008
Production > Date
*/d_production/d_production.enddateid 1041994
Date production ended
2008