Technical Information

Production
*/d_production 1001431
Production
Ningbo, Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai
Production notes
film
Production > Date
*/d_production/d_production.startdateid 1042002
Date production started
Unknown
Production > Date
*/d_production/d_production.enddateid 1042003
Date production ended
Unknown