Technical Information

Production
*/d_production 1001443
Production
1999, Shanghai China, Lu You Yu Tang Wan
Production > Date
*/d_production/d_production.startdateid 1042090
Date production started
1999 - 1999
Production > Date
*/d_production/d_production.enddateid 1042091
Date production ended
1999 - 1999