go to record || Previous This is item number 13 of Book, Katsura kōshūkai tekisuto, I: Onnagata no shurui. Next