• Bibliography

Bibliography

Type of Work Book
Title Japanese Noh Drama Volume III
Volume III
NG_Biblio_numvolumeinseries 3
Publisher Nippon Gakujutsu Shinkokai
Place Published Tokyo
Date Published 1959
Notes Tomoe; Hagoromo; Matsukaze; Miidera; Sotoba Komachi; Yoroboshi; Kinuta; Shunkan; Ataka; Ama