• Bibliography

Bibliography

Type of Work Book
Title The Nô Plays of Japan
Author Waley, Arthur
Publisher George Allen & Unwin
Place Published London
Date Published 1921
Translator Arthur Waley
Notes Atsumori; Ikuta; Tsunemasa; Kumasaka; Eboshi ori; Hashi Benkei; Kagekiyo; Hachinoki; Hanagatami; Sotoba Komachi; Ukai; Aya no tsuzumi; Aoi no Ue; Kantan; Hokaso; Hagoromo; Taniko; Ikeniye; Hatsuyuki; Haku Rakuten; Ominameshi