• Bibliography

Bibliography

Type of Work Book
Title Vierundzwanzig Nô-Spiele
Author Weber-Schäfer, Peter
Publisher Insel
Place Published Frankfurt am Main
Date Published 1961
Translator Peter Weber-Schäfer
Notes Atsumori, Futari Giô, Hagoromo, Haku Rakuten, Izutsu, Kiyotsune, Kochô, Koi no omoni, Ominameshi, Ryôko, Shichikiochi; Shiga; Shokun; Shunzei Tadanori; Sotoba Komachi; Sumidagawa; Tamakazura; Tamura