• Bibliography

Bibliography

Type of Work Book
Title Japanese Noh Drama Volume I
Volume I
NG_Biblio_numvolumeinseries 3
Publisher Nippon Gakujutsu Shinkokai
Place Published Tokyo
Date Published 1959
Notes Takasago, Tamura, Sanemori, Kiyotsune, Toboku, Izutsu, Eguchi, Basho, Sumidagawa, Funa Benkei