Production

Production Name 1985Mar02, Osaka Furitsu Rôdô Centre, Kita school (Kita-ryuu), Hagoromo
Production Alternate Name dai go kai kinen goryû noh, Osaka noh, March 2, 1985 (migrated production name)
Performing Arts Type(s) Noh
Production Type Single event
Location(s) of Production Osaka Furitsu Rôdô Centre
Piece(s) in Production Hagoromo
Performing Art Groups in Production Kita school of shitekata (Kita-ryū)
People in Production Tsuji Yoshiaki (Musician) Mishima Tarō (Musician) Araki Toyoko (Musician) Akai Fujio (Musician) Awaya Yukio (Chorus) Nagashima Shigeru (Chorus) Takabayashi Shinji (Chorus) Izumo Yasumasa (Chorus) Saitō Tsunekusu (Chorus) Awaya Yoshio (Chorus) Kaneko Kyōichi (Chorus) shimogaite Akio (Chorus) Wajima Tomitarō (Kōken) Osada Takeshi (Kōken) Takabayashi Kōji Morimoto Takayoshi Hirotani Kazuo Ueda Ryūnosuke
Notes Osaka furitsu roudou center dai hall; onegai; Kita-ryuu [variation]

Associated Items

Representations of the production 1001261, 1001262, 1001263