Production

Production Name 1985Jul10, Osaka Ootsuki Nohgakudô, Yōkihi
Production Alternate Name '85 jishu kouen noh dai jû-hachi kai kôen, July 10, 1985 (migrated production name)
Performing Arts Type(s) Noh
Production Type Single event
Location(s) of Production Osaka Ootsuki Nohgakudô
Piece(s) in Production Yōkihi
People in Production Ookura Genjirō (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Noguchi Dennosuke (Musician) Katayama Kurōemon IX (Chorus) Masuda Noboru (Chorus) Ueda Takuji (Chorus) Izumi Yasutaka (Chorus) Ootsuki Bunzō (Chorus) Mizuta Hiroshi (Chorus) Saitou Nobutaka (Chorus) Akamatsu Yoshitomo (Chorus) Ootsuki Hideo (Kōken) Yamanaka Yoshishige (Kōken) Shigeyama Sensaku Nomura Shirō Hōshō Kan

Associated Items

Representations of the production 1001297, 1001298