Production

Production Name 1976Mar19, Kokuritsu shōgekijō, Bunraku, Sonezaki shinju
Production Alternate Name Kokuritsu gekijō March Bunraku program, 1976 (Common variant)
Performing Arts Type(s) Puppetry
Beginning Date March 19, 1976
End Date March 28, 1976
Production Type Multi-performance program
Location(s) of Production Kokuritsu shōgekijō
Piece(s) in Production Sonezaki shinjū, Hirakana seisuiki, Katsuragawa renri no shigarami, Sugawara denju tenarai kagami
Performing Art Groups in Production Bunraku
People in Production Kiritake Kamematsu IV (Puppeteer)
Arts of Performance in Production Narrating, Playing music, Puppetry
Notes Sug: Terairi no dan, Terakoya no dan; Kat: Ishibe yadoya no dan, Rokkakudo no dan, Obiya no dan, Michiyuki oboro no katsuragawa; Hir: Otsu yadoya no dan, Sasabiki no dan, Matsuemon uchi yori gyakuyagura no dan; Son: Ikutama no dan, Tenmaya no dan, Tenjin no mori no dan. Program for full production in the Barbara Adachi collection.

Associated Items

Representations of the production 1003956, 1004346, 1004369, 1005803, 1005847, 1005848, 1005849, 1005850, 1005851, 1005852, 1005853, 1005854, 1005855, 1005856, 1005857, 1005858, 1005859, 1005860, 1005861, 1005862, 1005863, 1005864, 1005865, 1005866, 1005867, 1005868
Components associated with production 1004281