Production

Production Name 1932Jun12, Hōshō nōgakudō, Hōshō school (Hōshō-ryū), Yamanba
Production Alternate Name Hōshōkai tsukinami nō (Common variant)
Performing Arts Type(s) Noh
Beginning Date June 12, 1932
End Date June 12, 1932
Production Type Single event
Location(s) of Production Hōshō nōgakudō
Piece(s) in Production Yamanba
Performing Art Groups in Production Hōshō school of shitekata (Hōshō-ryū)
People in Production Noguchi Kanesuke (Actor) Mikawa Kiyoshi (Actor) Hōshō Shin (Actor) Yamamoto Susumu (Actor) Katō Kenkichi (Nōkan player) Nakano Eizō (Kotsuzumi player) Yasufuku Haruo (Otsuzumi player) Kakimoto Toyoji (Taiko player)
Notes Waki-tsure: Fujita Masanobu, Karasawa Tokiji, Mori Shigeyoshi; Jiutai chorus (8 persons) led by Matsumoto Nagashi.

Associated Items

Representations of the production 1003969, 1004282