Production

Production Name 1977Dec11, Kokuritsu shougekijou, Bunraku, Meiboku sendai hagi
Production Alternate Name Bunraku December program (Common variant)
Performing Arts Type(s) Puppetry
Beginning Date December 11, 1977
End Date December 21, 1977
Production Type Multi-performance program
Location(s) of Production Kokuritsu shōgekijō
Piece(s) in Production Keisei awa no naruto, Meiboku sendai hagi, Date musume koi no hikanoko, Igagoe dōchū sugoroku
Performing Art Groups in Production Bunraku
Reference(s) Bunka dejitaru raiburarii, kōen kiroku
People in Production Yoshida Tamamatsu III (Puppeteer) Yoshida Bunshō (Puppeteer) Yoshida Minoshi (Puppeteer)
Arts of Performance in Production Narrating, Puppetry, Playing music, Storytelling
Notes Bunshō, Tamamatsu, and Minoshi were the head puppeteers for the piece Keisei awa no naruto. The joruri performers and shamisen players for that piece were: intro: Takemoto Mojiedayu, Tsuruzawa Entarō or Tsuruzawa Hachisuke; part two: Toyotake Shimatayu and Tsuruzawa Seiji; and part three: Takemoto Datejidayu and Nozawa Katsuhei.

Associated Items

Representations of the production 1004127, 1004199, 1004347, 1004375, 1004394, 1004395