Production

Production Name 2004, Shaoxing Zhejiang, li mao huan tai zi
Beginning Date 2004 - 2004
End Date 2004 - 2004
Location(s) of Production Shaoxing Zhejiang
Piece(s) in Production li mao huan tai zi

Associated Items

Representations of the production 1007181