Bunraku, Hirakana seisuiki, March 1976, sakaro scene

Displaying 16-23 of 23 for "Bunraku, Hirakana seisuiki, March 1976, sakaro scene"
16. GloPAD ID: 1005861
Piece: Hirakana seisuiki
Person(s): Yoshida Tamashō
Series Number: 16
17. GloPAD ID: 1005862
Piece: Hirakana seisuiki
Person(s): Yoshida Tamashō
Series Number: 17
18. GloPAD ID: 1005863
Piece: Hirakana seisuiki
Person(s): Yoshida Tamashō, Kiritake Kanju, Yoshida Tamame
Series Number: 18
19. GloPAD ID: 1005864
Piece: Hirakana seisuiki
Person(s): Kiritake Icchō, Kiritake Kanju, Yoshida Tamame
Series Number: 19
20. GloPAD ID: 1005865
Piece: Hirakana seisuiki
Person(s): Kiritake Icchō, Yoshida Tamae, Kiritake Kanju
Series Number: 20
21. GloPAD ID: 1005866
Piece: Hirakana seisuiki
Person(s): Yoshida Bunshō
Series Number: 21
22. GloPAD ID: 1005867
Piece: Hirakana seisuiki
Person(s): Takemoto Tsudayū IV, Nozawa Katsutarō II
Series Number: 22
23. GloPAD ID: 1005868
Piece: Hirakana seisuiki
Series Number: 23
 
< prev