Bunraku, Kotobuki Sanbasō, May 1980 set construction

Displaying 1-14 of 14 for "Bunraku, Kotobuki Sanbasō, May 1980 set construction"
1. GloPAD ID: 1006629
Piece: Kotobuki sanbasō
Component: Set construction
Series Number: 1
2. GloPAD ID: 1006630
Component: Set construction
Series Number: 2
3. GloPAD ID: 1006631
Component: Set construction
Series Number: 3
4. GloPAD ID: 1006632
Component: Set construction
Series Number: 4
5. GloPAD ID: 1006633
Component: Set construction
Series Number: 5
6. GloPAD ID: 1006634
Component: Set construction
Series Number: 6
7. GloPAD ID: 1006635
Component: Set construction
Series Number: 7
8. GloPAD ID: 1006636
Component: Set construction
Series Number: 8
9. GloPAD ID: 1006637
Component: Set construction
Series Number: 9
10. GloPAD ID: 1006638
Component: Set construction
Series Number: 10
11. GloPAD ID: 1006639
Component: Set construction
Series Number: 11
12. GloPAD ID: 1006640
Component: Set construction
Series Number: 12
13. GloPAD ID: 1006641
Component: Set construction
Series Number: 13
14. GloPAD ID: 1006642
Piece: Kotobuki sanbasō
Component: Set construction
Person(s): Toyotake Tokutayu, Toyotake Sakitayū, Toyotake Komatsudayu II, Takemoto Aioidayū, IV, Takemoto Takatayu, Takemoto Miwatayu, Takemoto Mojiedayu, Takemoto Mojitodayu, Takemoto Chitosedayū, Tsuruzawa Dōhachi II, Takezawa Danjiro IV, Nozawa Katsushi, Tsuruzawa Seitomo II, Nozawa Kichinosuke, Tsuruzawa Entaro
Series Number: 14