Bunraku Gishi meimeiden, Takemoto Tsudayū IV, 1978

Displaying 1-6 of 6 for "Bunraku Gishi meimeiden, Takemoto Tsudayū IV, 1978"
1. GloPAD ID: 1004356
Piece: Gishi meimeiden
Person(s): Nozawa Kichibee IX, Takemoto Tsudayū IV
Series Number: 1
2. GloPAD ID: 1004357
Piece: Gishi meimeiden
Person(s): Nozawa Kichibee IX, Takemoto Tsudayū IV
Series Number: 2
3. GloPAD ID: 1004358
Piece: Gishi meimeiden
Person(s): Takemoto Tsudayū IV
Series Number: 3
4. GloPAD ID: 1004359
Piece: Gishi meimeiden
Person(s): Takemoto Tsudayū IV
Series Number: 4
5. GloPAD ID: 1004360
Piece: Gishi meimeiden
Person(s): Takemoto Tsudayū IV
Series Number: 5
6. GloPAD ID: 1004361
Piece: Gishi meimeiden
Person(s): Takemoto Tsudayū IV
Series Number: 6