Technical Information

Production
*/d_production 1001266
Production
2002Jun01, Heian Shrine, Kongō school of shitekata (Kongō-ryū), Kamo
Production notes
mae shite: Taneda Michikazu nochi shiite: Imai Kiyotaka mae tsure: Teshima Kōji? noshi tsure: Teshima Yukihiro? waki: Hara? waki tsure: Kobayashi Tsutomu?, Tsujimoto Kiyoji? fue: Sakō Yasuhiro? kotsuzumi: Kō Masayoshi? ōtsuzumi: Ishī Yasuhiko? taiko: Maekawa Mitsunori?
Production > Date
*/d_production/d_production.startdateid 1021000
Date production started
June 1, 2002
Production > Date
*/d_production/d_production.enddateid 1021001
Date production ended
June 2, 2002
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 1036
Also known as
Heian Shring Firelight June 2002
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 39
Function
Kotsuzumi player
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 42
Function
Nōkan player
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 45
Function
Otsuzumi player
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 51
Function
Taiko player
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor