Technical Information

Production
*/d_production 1001367
Production
2003Jul02, Kabuki Za, Yotsuya Kaidan Chūshingura
Production notes
Kanadehon nimaie zōshi Ichikawa En'nosuke chūnori aitsutome mōshi sōrō three acts the beginning Tōkaidō Yotsuyashuku shukuhazure no ba Prologue, the 1st scene Ashikaga yakata Matsu no ma no ba the 2nd scene Ōgigayatsu Enya yakata no ba the 3rd scene Ōgigayatsu Enya yakata heigai no ba the 4th scene Asakusa Kanzeon gakudō no ba the 5th scene Takuetsu sumai no ba the 6th scene Uratanbo no ba the 7th scene Zōshigaya Yotsuya Iemon Rōtaku no ba   the 8th scene Ryōgokubashi no ba The 2nd act, the 1st scene Sunamura Onbōbori no ba the 2nd scene Fukagawa Sankaku yashiki no ba The final act, the 1st scene Amagawaya Gihei nai no ba the 2nd scene Kōke okuniwa sensui no ba the 3rd scene Kōke sumibeya no ba the 4th scene Tōkaidō myōjingatake sanchū no ba the 5th scene Tōkaidō myōjingatake ootaki no ba
Production > Date
*/d_production/d_production.startdateid 1028487
Date production started
July 2, 2003
Production > Date
*/d_production/d_production.enddateid 1028488
Date production ended
July 26, 2003
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 1095
Also known as
Yotsuya Kaidan Chūshingura
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 1096
Also known as
Ichikawa En'nosuke Shichigatsu Ō Kabuki Yoru no bu