go to record || Previous This is item number 12 of Book, Katsura kōshūkai tekisuto, I: Onnagata no shurui. Next