• Bibliography

Bibliography

Type de Publication Book
Titre The Nô Plays of Japan
Auteur Waley, Arthur
Editeur George Allen & Unwin
Lieu de publication London
Date de Publication 1921
Traducteur Arthur Waley
Notes Atsumori; Ikuta; Tsunemasa; Kumasaka; Eboshi ori; Hashi Benkei; Kagekiyo; Hachinoki; Hanagatami; Sotoba Komachi; Ukai; Aya no tsuzumi; Aoi no Ue; Kantan; Hokaso; Hagoromo; Taniko; Ikeniye; Hatsuyuki; Haku Rakuten; Ominameshi