• Bibliography

Bibliography

Type de Publication Book
Titre The Art of Kabuki: Five Famous Plays
Auteur Leiter, Samuel L.
Editeur Dover Publications, Inc.
Lieu de publication Mineola, NY
Date de Publication 1999
Nombre des Pages 300
Traducteur Samuel L. Leiter
Notes Benten Kozō/Benten Musume Meono Shiranami (The Hamamatsu-ya Scene/Hamamatsu-ya no ba, The Mustering Scene/Seizoroi no ba); Sugawara's Secrets of Calligraphy/Sugawara Denju Tenarai Kagami (Pulling the Carriage Apart/Kuruma Biki, The Village School/Terakoya); Shunkan/Heike Nyogo no Shima (The Scene on Devil's Island/Kikaigashima no ba); Naozamurai/Kumo ni Magō Ueno no Hatshuhana (The Soba Shop Scene/Soba-ya no ba, The Ōguchi Hostel Scene/Ōguchi-ryō no ba).