• Bibliography

Bibliography

Type de Publication Electronic source
Titre Kabuki wo chushin to suru Yakusha/Geinojin Database
Date de Publication Unknown
Producteur Art Research Center, Ritsumeikan University
URL http://www.arc.ritsumei.ac.jp/db2/yakusyajinmei/default.htm