Piece

Nom de la Pièce Zhen Zhu Ta
Date de Création [Unknown] Unknown
Langues de Création [Chinois] Chinese

Associated Items

Productions Associées 2005, Zhejiang, Zhen Zhu Ta ,
2002, Shanghai, China, Zhen Zhu Ta
Performances of the piece 1007158, 1007159