Production

Nom de la Production 1985Aug14, Osaka Ootsuki Nohgakudô, Kiyotsune
Autre Nom de la Production dai niju kkai jisjukouen noh, Aug. 14, 1985 (migrated production name)
Types des Arts du Spectacle Noh
Type de la Production [Evénement] Single event
Emplacemente(s) de la Production Osaka Ootsuki Nohgakudô
Pièce(s) dans la Production Kiyotsune
Personnes dans la Production Araki Teruo ([Musicien] Musician) Sadamitsu Yoshiaki ([Musicien] Musician) Tsuji Yoshiaki ([Musicien] Musician) Koshiji Yoshihiko ([Chœur] Chorus) Nanjou Hideo ([Chœur] Chorus) Saitou Nobutaka ([Chœur] Chorus) Ootake Shouichi ([Chœur] Chorus) Izumi Masaichirou ([Chœur] Chorus) Akamatsu Yoshitomo ([Chœur] Chorus) Ootsuki Bunzō ([Chœur] Chorus) Kuwano Tsuyotoshi ([Chœur] Chorus) Mizuta Hiroshi (Kōken) Yamanaka Yoshishige (Kōken) Ueda Takuji Umewaka Noriyoshi Yubisui Masanosuke
Notes Other piece: Kamabara (kyōgen)

Associated Items