Production

Nom de la Production Ningbo, Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai
Types des Arts du Spectacle Yueju
Date de Début [Unknown] Unknown
Date de Fin [Unknown] Unknown
Type de la Production [Evénement] Single event
Emplacemente(s) de la Production Ningbo
Pièce(s) dans la Production Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai
Notes film

Associated Items